מדיניות פרטיות

 

  1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אשר מוסרים הלקוחות במסגרת תהליכי הרישום והמכירה באתר.
  2. החברה לא תעביר פרטים של לקוח כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו לקוח מראש ובכתב, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לכך על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח; (ג) אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; ׁ(ד) אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי; (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית או התפעולית של החברה. ללקוחות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
  3. מובהר, כי ביצוע רישום באתר החברה על ידי הלקוח, מהווה הסכמה לכך שהפרטים שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכים פנימיים, כגון תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ג) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. מובהר ללקוח ששימוש החברה כאמור בפרטיו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות לקוח בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות לקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  4. הלקוח מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
  5. לקוחות: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה (www.travelbox.co.il) או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.
  6. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.