תנאי שימוש באתר

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר travelbox.co.il אשר בבעלותה של חברת טרוולבוקס 2013 בע״מ בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" ו-"החברה"). 
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת ציוד נסיעות וטיולים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 
 3. השימוש ו/או הרכישה באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או רוכש באתר (להלן: "המשתמש/ים") לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון. מובהר כי השימוש ו/או הרכישה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 4. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.
 5. החברה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה.
 6. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופייו ותוכנו. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.
 7. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 8. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 9. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש בלבד ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.

רכישה באתר

 1. רשאים לרכוש באתר משתמשים שהינם מעל גיל 18 והינם כשרים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמש המבצע רכישה באתר מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים, ככל שיידרש למסור בהליך הרכישה. אין למסור פרטים של צד שלישי כלשהו.
 2. באתר ניתן לשלם בכרטיס אשראי או באמצעות חשבון Paypal. 
 3. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על המשתמש למלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור המשתמש את פרטיו האישיים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו, וכן פרטי כרטיס אשראי שישמש כאמצעי התשלום. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש לבצע הזמנה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב מתן פרטים מוטעים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד משתמש המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 1. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.
 2. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. 
 4. אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כל סוגי המוצרים המופיעים באתר. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך, בכפוף לכך שהחברה תודיע למשתמש בתוך זמן סביר על ביטול העסקה ותשיב את הסכום ששולם לחברה על ידי המשתמש בתוך 7 ימי עסקים ממועד ההודעה כאמור.

משלוחים

 1. אספקת המוצרים למשתמשים מבוצעת באמצעות שליח אשר יספק את המוצר עד לבית המשתמש בעלות נוספת של 30 ₪ לכל הזמנה.
 2. החברה מתחייבת להגעת השליח אל בית המשתמש עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה, כאשר הזמנות שבוצעו לאחר השעה 14:00 ייחשבו כאילו הוזמנו ביום העסקים הבא.
 3. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
 4. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הידוע בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
 5. כוח עליון: החברה לא תהא אחראית בגין אי יכולתה לקיים התחייבויותיה ו/או בגין כל עיכוב באספקה ו/או ביטול הזמנה עקב כוח עליון כהגדרתו להלן. לעניין זה "כוח עליון" משמעו: שריפה, תופעת ו/או אסון טבע מכל סוג (רעידת אדמה, סופת שלגים, הצפה וכיוצא בזה), תאונה, שביתה, השבתה, מחלוקות עובדים, מהומות, הפרעות, הכרזת מצב חירום, פעולות טרור, מלחמה, כל צו או חוק עירוני, מדינתי או לאומי (שאינם תוצאה של מעשה או מחדל), כל כשל בהעברה או עיכוב העברה, כוח או מערכת תקשורת וכן, מעשה ו/או מחדל של צד שלישי שאינו בשליטתה של החברה.

ביטול עסקה

 1. משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריו יובאו להלן.
 2. ביטול הזמנה ע"י משתמש לפני קבלתה אצל המשתמש:
  1. כל עוד לא יצאו המוצרים שבהזמנה ממחסני החברה, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל support@travelbox.co.il.
  2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎‎‎23.1, תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎‎23.1 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
 3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל המשתמש:
  1. סופקה ההזמנה למשתמש, או נמסרה למשלוח או יצאו המוצרים שבהזמנה ממחסני החברה, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל support@travelbox.co.il בתוך 30 ימים מיום שסופקה לו. למען הסר ספק, לאחר 30 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
  2. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎‎24.1, תישלח החברה למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, וככל שהמוצרים כבר סופקו למשתמש, על המשתמש להשיב על חשבונו את המוצרים לחברה בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
  3. החברה תחזיר למשתמש, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎‎24.1 לעיל (ובלבד שהחזיר לחברה את המוצרים לפי הנדרש בסעיף ‎‎24.2 לעיל) את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
  4. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎ זה לא יהיה זכאי המשתמש להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

החלפת מוצר

 1. ניתן להחליף מוצר עד 30 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, ע"י שליחת בקשת החלפה בכתב לדוא"ל support@travelbox.co.il או בטלפון 03-7207245. יובהר כי החלפת מוצר תתאפשר רק במידה שמוצר חלופי רצוי קיים במלאי.
 2. לאחר אישור ההחלפה ע"י החברה, ישלח/ימסור המשתמש את המוצר כשהוא במצב חדש ובאריזתו המקורית לכתובת הרכבת 28 תל אביב, 6777001.
 3. שליחת המוצר החלופי תיעשה על חשבון החברה אולם החזרת המוצר המוחלף תיעשה על חשבון הלקוח.
 4. אין אפשרות להחליף מוצרים שנעשה בהם שימוש למעט אם מדובר במוצרים פגומים כמפורט להלן.

אחריות בקניה 

 1. לכל מוצר שנרכש באתר ניתנת אחריות על קלקול או פגם אשר נקבעת ע"פ תנאי האחריות של היבואן/יצרן, כאשר תקופת האחריות מצוינת תחת כל אחד מן המוצרים הנמכרים באתר.
 2. יובהר כי האחריות תחול אך ורק כלפי המשתמש המקורי אשר רכש את המוצר.
 3. בכפוף לאמור לעיל, אחריות למוצרים תחול אך ורק בנוגע לפגמים ו/או נזקים בייצור ו/או בחומרים ממנו המוצר מורכב ואינה מכסה פגם ו/או נזק שנגרם על ידי טיפול לא נאות, שימוש לא נכון או עומס יתר על המוצר באופן אשר מנוגד להוראות המצורפות למוצר וכן פגם ו/או נזק שנגרם ע"י חברות תעופה ו/או תחבורה אחרת, בלאי טבעי או בלאי הנובע משימוש בלתי סביר במוצר.
 4. החברה לא תישא באחריות לכל נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי, לרבות, אך לא רק, נזק גופני, נזק לרכוש, נזק או אובדן של חפצים אישיים, עלויות של השכרת חלופות והוצאות נלוות נוספות.
 5. על המשתמש לבדוק את המוצרים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והמשתמש קיבל את המוצר כשהוא פגום, המשתמש מתבקש לפנות ל- support@travelbox.co.il, ולתאם קבלת מוצר חלופי למוצר הפגום באופן המפורט בסעיף "החלפת מוצר" לעיל. ככל שהמשתמש מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, הוא רשאי לבטל את ההזמנה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההזמנה, כמפורט בסעיף "ביטול עסקה" לעיל.
 6. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה למשתמש, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

 

קניין רוחני

 1. האתר ותוכנו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: "התוכן"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.
 2. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה.
 3. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

הפרת תנאי השימוש:

 1. הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן:
  1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
  2. לבטל את הזמנת המוצרים של המשתמש;
  3. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.
 2. מובהר בזאת כי במקרה של הפרת תנאי כאמור לא תהיה למשתמש כל זכות לקבלת החזר כלשהו מאת החברה. החברה תהיה רשאית למסור מידע על המשתמש בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

הגבלת אחריות

 1. החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם.
 2. המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש בתוכן, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמשים עשויים לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמשים כתוצאה מהשימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 5. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד סבירים, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

הדין החל וסמכות השיפוט

 1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

דיוור עדכונים ופרסומת

 1. החברה עשויה לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני בקשר עם השימוש באתר לכתובת הדוא"ל של המשתמש כפי שנמסרה בעת ביצוע הזמנה, בין היתר, אישור דוא"ל בדבר פרטי הזמנת המשתמש ומשוב לגבי חוויית המשתמש. משתמש המבצע הזמנה באתר מאשר להחברה להוסיף את המשתמש לרשימת הדיוור של החברה לקבלת מידע על אירועים צפויים. משתמש שאינו מעוניין בקבלת דיוור (opt-out) יכול להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה באמצעות הקלקה על הקישור "בטל הרשמה" בדוא"ל שנשלח על ידי החברה.